English Vocabulary in Use

Autor: Istorija, fikcija, mit

 

Povodom Evropskog dana jezika odlučili smo da predstavimo (i preporučimo) jedan od najkorisnijih udžbenika za proširivanje vokabulara engleskog jezika – knjigu English Vocabulary in Use. U pitanju je jedan od najpouzdanijih udžbenika ovog tipa, a u prilog tome govori i činjenica da je objavljen u izdanju Cambridge University Press-a. Bez obzira na to, pokušaćemo da na što bolji način objasnimo po čemu se to ovi udžbenici izdvajaju od ostalih. Anglistima ovaj tekst možda neće doneti bilo kakvu novu informaciju (jer ga verovatno već uveliko koriste ili su ga nekada koristili), ali ono što predstavlja veliku prednost ovog udžbenika je činjenica da je koncipiran tako da ga može koristiti svako ko bi želeo da obogati svoj vokabular, kao i činjenica da to može (u većini slučajeva) učiniti samostalno. Iz tog razloga smo odlučili da malo podrobnije objasnimo o čemu se ovde radi.

Knjiga English Vocabulary in Use
English Vocabulary in Use: Advanced (foto: Istorija, fikcija, mit)

In Use je zapravo serija udžbenika koja pokriva sve ono što je potrebno za sticanje ili usavršavanje različitih jezičkih veština. Do sada su u objavljeni English Vocabulary in Use, English Collocations in Use, English Idioms in Use, Academic Vocabulary in Use, English Grammar in Use, English Phrasal Verbs in Use, English Pronunciation in Use, Business Vocabulary in Use, kao i edicija Professional English in Use: Law, Medicine, Marketing, Engineering, Finance, ICT (svaka oblast je obrađena u zasebnoj knjizi). Dakle, ova serija obuhvata sve ono što treba pokriti u cilju podizanja jezičkih veština na jedan, odnosno nekoliko viših nivoa. English Vocabulary in Use, kao i English Grammar in Use pokrivaju četiri nivoa: elementary/essential (osnovni), pre-intermediate and intermediate (predsrednji i srednji nivo; oba nivoa su obuhvaćena jednom knjigom), upper intermediate (viši srednji) i advanced (napredni nivo); English Pronunciation in Use obuhvata tri nivoa (osnovni, srednji i napredni); English Collocations in Use, English Idioms in Use kao i English Phrasal Verbs in Use su objavljeni u dva nivoa (srednji i napredni), dok ostali udžbenici iz serije imaju po jedno izdanje. Mi smo se ovog puta odlučili za knjigu English Vocabulary in Use jer je dopstupnija većem broju ljudi u smislu prilagođenosti za samostalno učenje, kao i činjenice da je sveobuhvatnija od ostalih (prilazi učenju vokabulara iz različitih uglova, obrađuje i druge aspekte jezika, npr. pojedine gramatičke jedinice). Moramo samo da napomenemo da je zaista uvek bolje obratiti se profesoru engleskog jezika koji će vas usmeriti i pružiti mnogo više od onoga što biste postigli samostalnim učenjem (ma koliko bili sigurni u svoje znanje i sposobnosti), a ovo posebno važi za one koji bi krenuli od početnog nivoa.

Sam deo naziva in Use vam govori da će vam ovaj udžbenik pružiti ono što je neophodno za učenje vokabulara, a to je primena, tj. korišćenje u određenom kontekstu. Ali ne samo to; udžbenik je organizovan u nekoliko većih tematskih celina i po kojima je razvrstano 100 lekcija (bilo koji nivo da je u pitanju, osim osnovnog koji se sastoji iz 60 lekcija). Tematsko grupisanje reči se uvek savetuje kod učenja vokabulara, kao i vizuelna komponenta, a autori ovih udžbenika su se pobrinuli i za ovo drugo – svaka lekcija je propraćena ilustracijama, iako ne brojnim (broj ilustracija je najveći u Elementary izdanju, dok ih na naprednom (Advanced) nivou gotovo nema), ali dovoljnim za one koji spadaju u vizuelne tipove ljudi. Svaka lekcija se sastoji iz dva dela. tj. dve strane: na levoj se nalazi vokabular koji bi trebalo naučiti, na desnoj vežbanja gde bi naučeno trebalo primeniti. Nove reči (i izrazi) na levoj strani predstavljene su na nekoliko načina u nekoliko (uglavnom četiri) odvojenih odeljaka – u vidu glosara (gde vam je dato objašnjenje na engleskom za svaku reč; ovo je odličan način i da se navikavate da koristite jednojezični rečnik, mnogo efikasniji za proširivanje vokabulara od dvojezičnog), ili u kontekstu, odnosno na konkretnom primeru, tj. rečenici, ili kroz kraće tekstove (ovo je zastupljenije na naprednom nivou). Napomene su vam izdvojene i uokvirene ulavnom pri dnu strane– to su uglavnom ili slučajevi lažnih parova (mada postoje i zasebne lekcije koje se bave ovom temom) ili najčešćih grešaka, saveta  itd.

Vežbanja su mahom  zanimljiva, pa tako možete naići na vežbanje gde ćete spajati reči u kolokacije (reči koje se najčešće koriste zajedno) ili premeštati istumbana slova kako bi dobili pravu reč, ali zato će vas naterati i da ’progovorite’, posebno na naprednom nivou gde se u sklopu vežbanja obavezno nalaze pitanja (u vezi sa lekcijom) kako biste naučeno odmah i usmeno primenili. Na kraju knjige imate rešenja (u pojedinim slučajevima i više mogućih), a naći ćete i poneko objašnjenje. Kada su u pitanju rešenja vežbanja koja se odnose lično na vas (npr. odgovori na pojedina pitanja u vezi sa vašim iskustvima i sl), autori daju odgovore iz svog ugla i pomažu vam da osmislite svoje.

Što se tiče tema koje se obrađuju, one se neće suštinski razlikovati kako budete napredovali, ali će biti znatno proširene, a samim tim će se i način usvajanja novog vokabulara podizati na jedan viši nivo (podrazumeva se da ćete paralelno sa ovim raditi i na usavršavanju ostalih veština).

English Vocabulary in Use: Elementary

English Vocabulary in Use: Elementary namenjena je početnicima i pokriva nivoe A1-A2 (prema jezičkoj skali). Ovim se podrazumeva da već koristite oko 2000 reči i izraza, a cilj autora ovog udžbenika jeste da toj cifri dodaju i 1250 novih, kao i da vas nauče ne samo novim rečima, već i nekim svakodnevnim izrazima koji će vam olakštati sporazumevanje sa ljudima na različitim mestima i u različitim situacijama: u hotelu, restoranu, u prodavnici, na ulici itd. Tako će većina lekcija, iako fokusirana na usvajanje pojednačnih reči, sadržati i odeljak Expressions gde su vam novi izrazi radi lakšeg usvajanja stavljeni u realni kontekst, tj. predstavljeni uglavnom u formi dijaloga. Tematske jedinice su raznovrsne, a u okviru jedne se nalazi po nekoliko povezanih lekcija. Tako u okviru teme People obrađujete lekcije poput The Family, Parts of the body, Clothes, ali i Conversations koja sadrži korisne reči izraze koji će vam znato olakšati svakodnevnu komunikaciju.  Ostale pokrivaju vokabular koji vam je potreban kako biste imenovali stvari u svom neposrednom okruženju (At home), ali i ako nameravate negde da otputujete (In a hotel). S obzirom na to da je u pitanju početni nivo, od vežbi koje slede nakon svake lekcije zastupljene su one zanimljivijeg tipa: obeležavanje slike, dopunjavanje dijaloga, ukrštenice itd. Kako je svaki početak težak, a greške samim tim učestalije, svaka lekcija sadrži i po nekoliko napomena, kako takve greške ubuduće ne biste pravili. Što se gramatičkog aspekta tiče, obrađuju se neke osnovnije stvari: vrste reči, prefiksi, sufiksi itd, Elementary sadrži 60 lekcija sa vežbanjima i veliki broj ilustracija, kao i rešenja i indeks pojmova na kraju knjige .

English Vocabulary in Use: Pre-intermediate and Intermediate

Kada je u pitanju English Vocabulary in Use: Pre-intermediate and Intermediate, podrazumeva se da posedujete jezičke veštine koje odgovaraju nivou A2, jer je sadržaj ovog udžbenika na nivou B1. Cilj autora je da naučite oko 2000 novih reči i izraza (ovaj broj varira naravno u odnosu na prethodno usvojeno), ali i da ih koristite u određenom kontekstu. Obrađuju se slične teme, ali naravno na jednom višem nivou, u proširenoj formi i u skladu sa tim na malo drugačiji način, s tim što koncepcija a samim tim i princip učenja ostaje isti. Ovde su neke od lekcija gotovo isto naslovljene, pa tako u okviru tematske jedinice People imate lekciju Family and friends, kao i The body and movement, ali kao što se sugeriše naslovom, vokabular se proširuje i stavlja u određeni kontekst u većoj meri nego što je to bio slučaj sa Elementary izdanjem. U prvih nekoliko lekcija su data objašnjenja (na engleskom) na koji način da koristite knjigu, kako da koristite jednojezični rečnik (ovo uključuje i čitanje fonetskih simbola itd) ali i kako da napravite svoj. Što se vežbanja tiče, i ona su na višem nivou, pa su tako zastupljenija ona koja podrazumevaju malo manje igranja, a malo više pisanja. Ovaj udžbenik se sastoji od 100 lekcija, mnogo manje ilustracija, a mnogo više teksta, sa rešenjima i indeksom pojmova na kraju knjige.

English vocabulary in Use: Upper intermediate

Viši srednji nivo podrazumeva da ste savladali kako vokabular, tako i gramatičke veštine na nivou B1 i da ste potpuno spremni za nivo B2 koji ova knjiga pokriva. Autori ističu to da će vam ovaj udžbenik pomoći da naučite oko 2500 novih pojmova i time vam pomoći da se izrazite na jedan sofisticiraniji način. English vocabulary in Use: Upper intermediate obrađuje lekcije poput  Relationships, What body does, Travel itd. Ono po čemu ćete primetiti da ste otišli za nekoliko stepenika više (između ostalog) jeste i ozbiljnije obrađivanje ostalih aspekata jezika, pa tako sada imate nekoliko lekcija u kojima se obrađuju frazalni glagoli, zatim je tu i deset lekcija posvećenih idiomima, kao i nekoliko onih koje se bave razlikom između BrE i AmE (između britanskog i američkog engleskog). Udžbenik se sastoji od 100 lekcija sa vežbanjima sa rešenjima, indeksom pojmova i zadovoljavajućim brojem ilustracija.

U poređenju sa svim prethodno pobrojanim nivoima, napredni nivo, tj. English Vocabulary in Use: Advanced izdanje se već osetno razlikuje.

English Vocabulary in Use: Advanced

English Vocabulary in Use (Advanced) zahteva dobro poznavanje jezika na B2 nivou (sadržaj udžbenika prema jezičkoj skali odgovara nivou C1-C2) i nudi oko 3000 novih reči izraza u odnosu na prethodni nivo. Iako koncept ostaje isti, knjiga se razlikuje od prethodne tri; ako ste se u prethodne tri zahvaljujući ilustracijama i zanimljivim vežbama osetili na trenutke kao deca ili tinejdžeri, ovde definitivno odrastate. Prva lekcija u ovoj knjizi nosi sledeći naslov: Cramming for success: study and academic work. Tu već postaje sasvim jasno kome je ova knjiga namenjena i koliko truda ćete morati da uložite. Ali nemojte da vas to zastraši na bio koji način; i ovo izdanje je poprilično lako za korišćenje (ponavljamo, knjiga je koncipirana isto kao prethodne tri). Između ostalog, idealna je kao polazna tačka za one koji se spremaju da studiraju na engleskom ili nameravaju da polažu neki od Kembridž ispita (naravno kao pripremu za  literaturu namenjenu spremanju ispita) ali naravno i za one koji imaju solidno znanje na nivou B2 koje bi da usavrše. Knjiga se preporučuje i onima kojima je engleski potreban radi posla. Iako postoje specijalizovani udžbenici iz In Use serije koji pokrivaju jedan broj oblasti poput prava, ekonomije itd. ovo nije loša sveobuhvatnija polazna tačka. Ovo su neke od lekcija koje se obrađuju u ovoj knjizi: Emotions and reactions, Socialising and networking, Talking about books, Technology and its impact,, International politics, Authorities: customs and police, War and Peace, Economy and finance, Weather and climate, The media, Healthcare, Manner: behaviour and body language itd. Tu su i lekcije koje se bave akademskim pisanjem, lažnim parovima, kolokacijama, idiomima, registrima itd. I ovde su izdvojeni saveti ili napomene, kao i vežbanje Over to you, gde ćete sve naučeno primeniti na svom primeru.

Nakon što ste prešli i naučili sve ono što su autori predvideli lekcijama i vežbanjima, možete (trebalo bi) i testirati svoje znanje, jer za svaki nivo postoje testovi objavljivani pod nazivom Test Your English Vocabulary in Use,

A kada sve ovo lepo provežbate i savladate, možete preći na English Idioms in Use, English Collocations in Use, Phrasal Verbs in Use kao i Academic Vocabulary in Use (o ovim udžbenicima nekom drugom prilikom).

Za kraj, da spomenemo i to da uz udžbenike English Vocabulary in Use dobijate i ebook (u starijim izdanjima CD). Da napomenemo još jednom da će vam profesor ipak pomoći da na najbolji način usavršite znanje (ili započnete učenje), ali da ovu knjigu možete koristiti i sami. Autori savetuju da se počne od prvih nekoliko lekcija koje vam objašnjavaju kako da učite (nema ih u Elementary udžbeniku), a nakon toga ste slobodni da birate kojim ćete redom učiti (s tim što se ipak preporučuje da se lekcije iz iste tematske jedinice zajedno obrađuju). Ono što je najbolje kod ovog udžbenika jeste osećaj da zadatak pred vama nije nimalo težak, kao da su se autori potrudili da vam pošalju onu motivišuću You can do it poruku. 🙂 Ali nemojte da vas to zavara – nije dovoljno samo preći tek tako ovu knjigu (ili bilo koju drugu). Potrebno je mnogo rada i na drugim aspektima jezika (korišćenjem nekih od gorepomenutih udžbenika) kao i uključivanje drugih vidova učenja npr. gledanje filmova i serija (ovo je najbolji deo, da da da) ako je moguće bez titla ili možda još bolje, uz engleski titl. Tu je i učenje uz pomoć tzv. ridera, i naravno čitanje knjiga u originalu. I da, trebaće vam neki dobar rečnik (možete se slobodno držati Hlebeca što se dvojezičnog tiče, a što se tiče jednojezičnog – Macmillan, Cambridge, Merriam Webster, bilo u štampanom ili u elektronskom obliku.

P.S.

Na fotografiji je prikazana English Vocabulary in Use: Advanced, izdanje iz 2013. godine. Knjige iz serije In Use možete nabaviti u nekoj od knjižara specijalizovanim za ovaj tip udžbenika (npr. knjižara Join In u Makedonskoj, imaju i nova izdanja). Ako niste sigurni koji nivo bi vam odgovarao, možete proveriti na netu (da, ima ih). Ipak, ovo treba iskoristiti samo za brz pregled, a nakon toga pravac u neku od knjižara. Ili – čekamo Sajam.

Leave a Comment

Scroll to Top
Scroll to Top